KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHOÁ IX, 
NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 7 năm 2016
TÀI LIỆU THẨM TRA TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHOÁ IX, 
NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 12 năm 2017

TÀI LIỆU THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ BA (Bất thường), HĐND TỈNH KHOÁ IX, 
NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 04 năm 2017

TÀI LIỆU THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2017

TÀI LIỆU THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 12 năm 2017

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2018

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 12 năm 2018

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG), HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 04 năm 2019
TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2019

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG), HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 9 năm 2019
TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 12 năm 2019

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 13 (Chuyên đề) HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 9 năm 2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 14 (Chuyên đề) HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 10 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

KỲ HỌP THỨ 16 (Chuyên đề) HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 10 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP