1. Quyết định triệu tập Kỳ họp - Tải văn bản

2. Thông báo Thảo luận tổ đại biểu Kỳ họp thứ 17 - Tải văn bản

3. Thư mời tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khoá IX - Tải văn bản