1. Quyết định khen thưởng - Tải văn bản

 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

Tờ trình 29 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
2

Tờ trình 35 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
3

Tờ trình 36 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Tuyến đường trục chính Bắc – Nam Khu kinh tế Năm Căn (giai đoạn 1)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

Cập nhật Tờ trình mới
4

Tờ trình 33 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
5

Tờ trình 31 về việc ban hành Nghị quyết ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
6

Tờ trình 30 về việc ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
7

Tờ trình 28 về việc ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 

THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận về các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Cà Mau, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải văn bản  
2 BC Tổng hợp ý kiến thảo luận các báo cáo trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Cà Mau, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải văn bản  
3 Báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra taih phiên họp thảo luận tổ Tải văn bản  

 

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải văn bản  
2

Báo cáo 72 về công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Tải văn bản Cập nhật Báo cáo mới
3

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền theo nhiệm kỳ HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX

   
4

Báo cáo 68 kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Tải văn bản  
5

Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát theo nhiệm kỳ HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX

Tải văn bản  
6

Báo cáo tổng kết công tác Tòa án theo nhiệm kỳ HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX

Tải văn bản  

TÀI LIỆU ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Tải văn bản  
2 Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
3

Báo cáo số 23, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Ban Pháp chế

Tải văn bản  
4

Báo cáo số 20, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tải văn bản  
5

Báo cáo số 21, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Văn hoá - Xã hội

Tải văn bản