1. Chương trình Kỳ họp thứ 17 - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT  TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Tờ trình số 28 Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021 (sau thẩm tra)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 32

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
2

- Tờ trình 30 Về việc ban hànhNghị quyết về chủ trương  chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau ( sau thẩm tra )

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 31

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
3

- Tờ trình 33  Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến các Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 28

Tải văn bản

-----

 

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
4

- Tờ trình 29 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)( sau thẩm tra)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 25

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
5

- Tờ trình 31 ban hành nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đíc sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 30

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
6

- Tờ trình 35 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu Kinh tế Năm Căn (Sau thẩm tra)

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 26

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
7

- Tờ trình 34 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu Kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) Sau thẩm tra

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra 27

Tải văn bản

-----

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 

BÁO CÁO THẨM TRA

STT  TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Tải văn bản  
2 Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  

BÁO CÁO

STT  TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Bổ sung thêm phụ lục) Tải văn bản  
2 Báo cáo số 20, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
3 Báo cáo số 21, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Văn hoá - Xã hội Tải văn bản  
4 Báo cáo số 23, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Ban Pháp chế Tải văn bản  
5 Báo cáo 72 UBND Tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo Tải văn bản  
6 Báo cáo Tổng kết công tác Toà án (2016-2021) Tải văn bản  
7 Báo cáo Tổng kết công tác Kiếm sát (2016-2021) Tải văn bản