KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ HAI - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
THẢO LUẬN TỔ
TÀI LIỆU
KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ BA (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
TÀI LIỆU
KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
THẢO LUẬN TỔ
TÀI LIỆU
KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ NĂM (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
TÀI LIỆU
KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ SÁU - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
THẢO LUẬN TỔ
TÀI LIỆU
KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
TÀI LIỆU
KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ TÁM - HĐND TỈNH KHOÁ X
TÀI LIỆU
THẨM TRA
THẢO LUẬN TỔ
TÀI LIỆU
KỲ HỌP