1. Đề cương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 15( Cập nhật, vui lòng lấy file này) - Tải văn bản

 

 

 

TÀI LIỆU THẨM TRA