1. Giấy mời tham dự Hội nghị thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 15 - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Tờ trình 134 UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Tải văn bản

Đại biểu sử dụng file này (có sửa đổi)(19-11-2020)
2

- Tờ trình 130 UBND ban hành nghị quyết danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

- Báo cáo 351 UBND kết quả thực hiện danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

Tải văn bản

----------------

 

Tải văn bản

 
3

- Tờ trình 126 UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

---------------

Tải văn bản

 
4

- Tờ trình 131 UBND Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

------

Tải văn bản

 
5 -Tờ trình 136 UBND về việc Phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019 Tải văn bản  
6

- Tờ trình 135 UBND về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch Tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025

- Kế hoạch 128 về Tài chính 05 năm 2021-2025

Tải văn bản

--------------

Tải văn bản

 
7

- Tờ trình 136 UBND về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

Tải văn bản  
8

- Tờ trình 138 UBND về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

Tải văn bản  
9 - Tờ trình 145 Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 Tải văn bản  
10

- Dự thảo nghị quyết về đầu tư công 2021

Tải văn bản  

 

Báo cáo

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 353 UBND về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Tải văn bản  
2 - Báo cáo 346 UBND về Kết quả thực hiện công tác kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 Tải văn bản  
3 - Báo cáo 344 công tác Uỷ ban nhân dân năm 2020 Tải văn bản  
4 - Báo cáo 356 UBND về tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2019 Tải văn bản  
5 - Báo cáo 357 UBND quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019 Tải văn bản  
6 - Báo cáo 358 UBND Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2021 Tải văn bản