1. Giấy mời tham dự Hội nghị thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 15 - Tải văn bản

TỜ TRÌNH - BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Tờ trình 127 UBND về việc ban hành Nghị quyết đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện U Minh, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Tải văn bản Đại biểu sử dụng file này, có cập nhật thêm một số trang (16-11-2020)
2

- Tờ trình 129 UBND Về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

- Báo cáo tóm tắt chương trình phát triển nhà ở

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

 
3 - Báo cáo 349 UBNd về Công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới Tải văn bản  

 

 

VĂN BẢN THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Nghị định 91/2005/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng Tải văn bản  
2 - Thông tư 36/2006/TT-BVHTT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ Tải văn bản  
3

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Tải văn bản

 

4

- Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải văn bản

 

5

Quyết định số 537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tải văn bản