1. Giấy mời tham dự Hội nghị thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 15 - Tải văn bản

Tờ trình

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Tờ trình 124 UBND về việc Thông qua Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
2 - Tờ trình 125 UBD về việc Thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
3 - Tờ trình 132 UBND Về việc giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2021 Tải văn bản  
4

- Tờ trình 133 UBND về việc Ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Các văn bản liên quan

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 

 

Báo cáo

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 355 UBND về Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Tải văn bản  
1 - Báo cáo 328 UBND về Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 Tải văn bản  
2 - Báo cáo 329 UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Tải văn bản  
3 - Báo cáo 341 UBND về  Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Số liệu từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020, so sánh năm 2019) Tải văn bản  
4 - Báo cáo 343 UBND về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
5 - Báo cáo 325 UBND về Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX Tải văn bản  
6 - Báo cáo 464 của Viện trưởng Viện kiểm sát về kết quả công tác kiểm sát năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tầm 2021 Tải văn bản  
7

- Báo cáo 77 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh về công tác toàn án năm  2020 và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tải văn bản  
8 - Báo cáo 25 của Cục thi hành án dân sự về kết quả thi hành án dân sự năm  2020 và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Tải văn bản  

 

VĂN BẢN THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Tải văn bản  
2

- NGHỊ ĐỊNH 56 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tải văn bản  
3

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Tải văn bản  
4

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tải văn bản  
5 Luật Dân quân tự vệ Tải văn bản  
6

Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Tải văn bản  
7

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Tải văn bản