1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Hai của Ban Pháp chế - Tải văn bản

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 164 kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021  

Tải văn bản  
2

- Báo cáo 163 kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

Tải văn bản  
3

- Báo cáo 175 kết quả tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

Tải văn bản  
4

- Báo cáo 178 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

Tải văn bản  
5

- Báo cáo 160  kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

Tải văn bản  
6 - Báo cáo 144 kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải văn bản  
7

- Báo cáo 56 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tải văn bản  
8

- Báo cáo 340 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tải văn bản  
9

- Báo cáo 180 về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Tải văn bản