Tài liệu giám sát nghị quyết 05 - Ban Văn hoá - Xã hội

1. Thông báo Lịch làm việc của Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/07/2018 - Tải văn bản

2. Thông báo thay đổi thời gian giám sát tại huyện U Minh - Tải văn bản

 

BÁO CÁO CÁC sƠ, HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

Báo cáo Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội

Tải văn bản Cập nhật lại văn bản
2 Báo cáo Sở Nông nghiệp, phát triển, nông thôn Tải văn bản  
3 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tải văn bản  
4 Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
5 Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
6 Báo cáo huyện Năm Căn Tải văn bản  
7 Báo cáo huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
8 Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
9 Báo cáo huyện Thới Bình Tải văn bản  
10 Báo cáo huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
11 Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
  Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
12 Báo cáo xã Khánh Bình Tây Bắc Tải văn bản  
13 Báo cáo xã Khánh Hưng Tải văn bản  
14 Báo cáo xã Thanh Tùng Tải văn bản  
15 Báo cáo xã Viên An Tải văn bản  
16 Báo cáo  xã Khánh Lâm Tải văn bản  
17 Báo cáo xã Nguyễn Việt Khái Tải văn bản  
18 Báo cáo xã Khánh Tiến Tải văn bản  
19 Báo cáo xã Khánh Thuận Tải văn bản  
20 Báo cáo xã Khánh Hội Tải văn bản  
21 Báo cáo xã Nguyễn Phích Tải văn bản  
22 Báo cáo xã Quách Phẩm Bắc Tải văn bản  
23 Báo cáo xã Tân Thuận Tải văn bản  
24 Báo cáo xã Tam Giang Tây Tải văn bản  
25 Báo cáo xã Tam Giang Đông Tải văn bản  
26 Báo cáo xã Khánh Hoà Tải văn bản  
27 Báo cáo xã Khánh Bình Tây  Tải văn bản  
28 Báo cáo xã Khánh Lâm Tải văn bản Mới cập nhật

 

CÁC VĂN BẢN THAM KHẢO

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Nghị quyết 05 Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018-2020 Tải văn bản  
  NQ 26 Về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2019 và năm 2018 chuyển sang năm 2019 Tải văn bản  
  NGHỊ QUYẾT 05 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
 
Tải văn bản  
  Nghị quyết 80 về định hướng giảm nghèo bền vững thời ký từ năm 2011  đến năm 2020 Tải văn bản  
  Nghị quyết 76 Quốc hội, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghoè bền vững đấn năm 2020 Tải văn bản  
 

quyết định 1603 quy định thẩm quyền phê duyệt dự án, định mức thu hồi và quản lý vốn thu hồi đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh cà mau giai đoạn 2018 - 2020

Tải văn bản  
  Quyết định 1722 Chính phủ, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 Tải văn bản  
  Thông tư 06 hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 Tải văn bản  
  THÔNG TƯ 15 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Tải văn bản  
  Thông tư 18 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Tải văn bản