Tài liệu giám sát của đoàn giám sát đầu tư công năm 2020

1. Kế hoạch Đoàn khảo sát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang  - Tải văn bản

DANH MỤC 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Danh mục đầu tư công Ban quản lý dự án công trình xây dựng (Cập nhật mới số liệu) Tải văn bản  
2

Danh mục đầu tư công Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cập nhật mới số liệu)

Tải văn bản  
3

Danh mục đầu tư công Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Cập nhật mới số liệu)

Tải văn bản  
4

Danh mục đầu tư công Huyện U Minh(Cập nhật mới số liệu)

Tải văn bản  
5

Danh mục đầu tư công Huyện Trần Văn Thời (Cập nhật mới số liệu)

Tải văn bản  
6

Danh mục đầu tư công Huyện Đầm Dơi (Cập nhật mới số liệu)

Tải văn bản  
7 Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
8 Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
9 Báo cáo huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
10 Báo cáo Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Tải văn bản  

VĂN BẢN THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Luật Đầu tư công 2015 Tải văn bản  
2

Luật Đầu tư công 2019

Tải văn bản  
3 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 2019 Tải văn bản  
4 Nghị quyết 04/NQ-HĐND về việc điều chính kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020 Tải văn bản  
5 Nghị quyết 34/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
6 Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Tải văn bản  
7 Phụ lục I kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau năm 2020 Tải văn bản  
8 Phụ lục II kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau năm 2020 Tải văn bản  
9 Quyết định 1025/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 Tải văn bản  
10 Quyết định 271/QĐ-UBND về việc giao danh mục và kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2020 Tải văn bản  
11 Thông báo 310/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ với các Bô, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 Tải văn bản