Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của UBND và HĐND xã, thông qua báo cáo trả lời ý kiến của cử tri và báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND xã Lý Văn Lâm có 30 đại biểu. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 42 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, chương trình giám sát… phối hợp tổ chức 12 đợt tiếp xúc cử tri và tiếp 65 lượt công dân kiến nghị giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình và tranh chấp tài sản. 
Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, HĐND xã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách trên 30 tỷ đồng đạt 103%, tổng diện tích gieo sạ lúa trên 12.200 ha đạt 102%, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 500 triệu đồng đạt 127%, quỹ vì người nghèo được trên 1 tỷ đồng đạt 141%. 
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, HĐND xã Lý Văn Lâm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cụ thể như tăng cường phối hợp với UBND và UBMTTQ xã tuyên truyền phổ biến nghị quyết của HĐND đến các ấp và Nhân dân trong xã, tăng cường công tác giám sát đặc biệt là giám sát nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phối hợp chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
Dịp này, xã Lý Văn Lâm tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Khả Ái