Tại Hội nghị, Ban Văn hóa – Xã hội đã thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho thấy các hồ sơ, thủ tục, cơ sở pháp lý ban hành các dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. Việc ban hành các nghị quyết là cơ sở để UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương triển khai thực hiện các nội dung quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

 
   Tuy nhiên, để nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật, Ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, như: đề nghị gom 02 nội dung chi tiền điền và chi thắp sáng vào chung 01 khoản của Nghị quyết; Nghị quyết không quy định cụ thể danh mục, số lượng học phẩm mà giao cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục cụ thể; bổ sung thêm quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bổ sung thêm quy định đối với các nội dung mức chi có liên quan đến thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa được quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2022/TT-BTC, ngày 08/3/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan…, ngoài ra Ban còn đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh về tên nghị quyết, đối tượng áp dụng và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

 

   Các ý kiến  đóng góp sẽ được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề), sẽ diễn ra vào ngày 25/10/2022./.
 

Khả Thanh