Đại diện Công an tỉnh trình bày Tờ trình và dự thảo nghị quyết

Tại Hội nghị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra 03 dự thảo Nghị quyết về: quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giúp đỡ người áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau; về giao biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 
Sau khi nghe đại diện Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ trình bày sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, quá trình xây dựng và nội dung của dự thảo nghị quyết, đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo nghị quyết về mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp quản lý, giúp đỡ người áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2021. Tuy nhiên, đại biểu yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số câu từ trong nội dung của dự thảo nghị quyết, đề nghị giải thích, thuyết minh làm rõ thêm một số vấn đề trong tờ trình để đại biểu xem xét. Riêng đối với Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh còn có ý kiến khác nhau về việc bố trí số lượng Phó Chỉ huy, trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; vấn đề này, Ban nêu rõ trong báo cáo thẩm tra, để xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định ... 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy dự thảo nghị quyết được xây dựng có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; quy trình hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Ban Pháp chế thống nhất trình các nghị quyết nêu trên tại kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh theo quy định
Chiều cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục thẩm tra dự thảo nghị quyết và các báo cáo của UBND tỉnh./.

HT