KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHOÁ IX, 
NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 7 năm 2016
TÀI LIỆU THẨM TRA TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHOÁ IX, 
NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 12 năm 2017

TÀI LIỆU THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ BA (Bất thường), HĐND TỈNH KHOÁ IX, 
NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 04 năm 2017

TÀI LIỆU THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2017

TÀI LIỆU THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 12 năm 2017

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 7 năm 2018

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 12 năm 2018

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG), HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 04 năm 2019
TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 7 năm 2019

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG), HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 9 năm 2019
TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 12 năm 2019

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 13 (Chuyên đề) HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 9 năm 2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 14 (Chuyên đề) HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 10 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tháng 7 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO 
LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

 

KỲ HỌP THỨ 16 (Chuyên đề) HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 10 năm 2020

TÀI LIỆU 
THẨM TRA

TÀI LIỆU KỲ HỌP

 

KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 - Tháng 12 năm 2020

TÀI LIỆU THẨM TRA
TÀI LIỆU THẢO  LUẬN TỔ

TÀI LIỆU KỲ HỌP