THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CÀ MAU KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021 -2026

 

NGUYỄN TIẾN HẢI

Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

LÊ THỊ NHUNG
Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

DƯƠNG HUỲNH KHẢI

TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau