Công trình kè tạo bãi tại xã Khánh Hội, U Minh

   Theo đó, tổng số dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh là 19.633.324 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 12.773.600 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương 6.859.724 triệu đồng. Đối với vốn ngân sách trung ương, vốn trong nước là 6.098.324 triệu đồng và vốn nước ngoài 761.400 triệu đồng, các nguồn vốn này sẽ thực hiện theo các nguyên tắc và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo quy định. 


   Trong đó, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước được dự kiến phân bổ cho thu hồi các khoản ứng trước 82.373 triệu đồng; các dự án giai đoạn 2016 – 2020 chuyển sang giai đoạn 2021 – 2025: 504.965 triệu đồng, bao gồm: ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 75.493 triệu đồng; Khu công nghiệp và khu kinh tế: 74.250 triệu đồng; Giao thông: 200.000 đồng; cấp nước, thoát nước: 79.222 triệu đồng; Quốc phòng: 76.000 triệu đồng; Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025: 5.502.135 triệu đồng. Phân theo các ngành, lĩnh vực: Giao thông: 3.301.771 triệu đồng; Y tế, dân số và gia đình: 2.200.364 triệu đồng; Dự phòng: 8.851 triệu đồng. 


   Đối với vốn nước ngoài được dự kiến phân bổ cho cấp thoát nước: 330.030 triệu đồng; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 431.370 triệu đồng.


   Ngoài ra, do điều kiện kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tỉnh có 03 mặt giáp biển với nhiều khu vực kinh tế phát triển ven biển như Sông Đốc, Năm Căn, Cái Đôi Vàm, Khánh Hội… để từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét bố trí thêm kế hoạch vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 20.146.751 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trong nước: 14.761.236 triệu đồng, vốn nước ngoài: 5.385515 triệu đồng.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 

Khả Thanh