- Thông báo Thảo luận Tổ Kỳ họp thứ 8 - Tải văn bản

- Chương trình thảo luận Tổ (Chiều 29/11) - Tải văn bản (Cập nhật)

 

TỜ TRÌNH BAN PHÁP CHẾ ĐÃ THẨM TRA

- Dự thảo báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế -  Tải văn bản 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 173 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
II - Tờ trình Nghị quyết bãi bỏ  Nghị quyết số 53/2006/HĐND ngày 13/01/2006 về chấp thuận chủ trương quy hoạch, lập dự án đầu tư, chỉnh trang nhà ở và các công trình xây dựng ven sông, kênh, rạch thành phố Cà Mau và Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/06/2010 về giá bán và phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ (Sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 174 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tờ trình 3927 Sở Xây dựng Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 53/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 Tải văn bản  
7 - Các tài liệu khác Tải văn bản  
8 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  

 

TỜ TRÌNH BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH ĐÃ THẨM TRA

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 (Sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 166 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Biểu mẫu kèm theo dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
4 - Báo cáo 374 của UBND tỉnh quyết toán ngân sách tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
5

- Báo cáo 378 Tài chính nhà nước năm 2021

- Phụ lục

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

Phụ lục

Tải văn bản

 
6 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
II - Tờ trình Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 180 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
3

- Báo cáo 387 UBND tỉnh

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
III - Tờ trình Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 181 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Phụ lục phương án Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
IV - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 170 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
V - Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau
1

- Tờ trình 183 UBND tỉnh

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
VI - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 
1 - Tờ trình 172 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
VII - Tờ trình Danh mục cần thu hồi đất năm 2023 
1 - Tờ trình 169 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra ban KT-NS Tải văn bản  
VIII - Tờ trình Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 182 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
IX - Tờ trình Dự thảo Quy định nội dung và mức hỗ trợ; trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 179 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  

 

TỜ TRÌNH BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI ĐÃ THẨM TRA

- Dự thảo báo cáo thẩm tra Ban VH-XH -  Tải văn bản

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 175 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo 294 của Sở Tài chính, báo cáo thẩm định (kèm phụ lục) Tải văn bản  
4 - Báo cáo 595 của Sở Tư pháp, báo cáo thẩm định Tải văn bản  
5 - Phương án xây dựng mức thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
6 - Báo cáo 4228 của Sở GD-ĐT về đối tượng tác động Tải văn bản  
7 - Báo cáo 4258 của của Sở GD-ĐT, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
8

- Báo cáo 4338 của Sở GD-ĐT Về việc làm rõ một số nội dung liên quan dự thảo

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

Tải văn bản

 

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 
9 - Báo cáo 1537 của Sở GD-ĐT về Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
10 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
II - Tờ trình Ban hành Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh giới hạn của một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn Huyện Trần Văn Thời, Huyện Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
1

- Tờ trình 177 của UBND tỉnh

- Phụ lục kèm theo tờ trình

Tải văn bản

Phụ lục

 
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản (Cập nhật, vui lòng lấy file này 28-11)
3 - Báo cáo Thẩm định lần 1 và 2 của Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo tiếp thu và giải trình của Sở VH-TT-DL về ý kiến của Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở VH-TT-DL về ý kiến sở Tư pháp và ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH Tải văn bản  
6 - Tiểu sử tóm tắt các nhân vật được đề nghị đặt tên đường Tải văn bản  
7 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
III - Tờ trình Ban hành Nghị quyết “Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau” (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 178 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Bảng thuyết minh mức chi Tải văn bản Cập nhật lại văn bản, có điều chỉnh (28-11)
4 - Báo cáo 537 thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo 4076 của Sở GD-ĐT về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Tải văn bản  
6 - Báo cáo 2986 của Sở GD-ĐT về Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
7 - Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông Tải văn bản  
8 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  

 

TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình số 10 (kèm dự thảo nghị quyết) Tải văn bản  
II Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023
1 - Tờ trình số 11 (kèm dự thảo nghị quyết) Tải văn bản  

 

BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

VÀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 764 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Sau thẩm tra) Tải văn bản  
2 - Báo cáo 174 kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Sau thẩm tra) Tải văn bản  
3 - Báo cáo 116 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (sau thẩm tra) Tải văn bản  

 

BÁO CÁO UBND TỈNH

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 382 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
2 - Báo cáo 381 Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (sau thẩm tra) (Số liệu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022; so sánh cùng kỳ năm 2021) Tải văn bản  
3 - Báo cáo 357 công tác của UBND tỉnh năm 2022 Tải văn bản  
4

- Báo cáo 370 tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 
5  - Báo cáo 349 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
6

- Báo cáo 360 kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 
7

- Báo cáo 378 Tài chính nhà nước năm 2021

- Phụ lục

- Báo cáo thẩm tra 

Tải văn bản

Phụ lục

Tải văn bản

 
8 - Báo cáo 380 tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/10/2022) Tải văn bản  
9 - Báo cáo  công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
10 - Báo cáo 361 giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu Tải văn bản  

 

BÁO CÁO HĐND TỈNH

 

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- DT báo cáo hoạt động HĐND tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Phụ lục 

Tải văn bản

 

Phụ lục

 
2 - DT báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
3 - Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế Tải văn bản  
4 - Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Tải văn bản