1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Đợt 1) - Tải văn bản

2. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Đợt 2) - Tải văn bản

 

BÁO CÁO (Thẩm tra đợt 2)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

Báo cáo 488 UBND tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 Phụ lục 

Tải văn bản

Phụ lục

 
2 - Báo cáo 463 Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2023 Tải văn bản  

TỜ TRÌNH (Thẩm tra đợt 2)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2024
1 - Tờ trình 255 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
II Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 (Thẩm tra đợt 2)
1 - Tờ trình 246 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành Tải văn bản  
6 - Báo cáo tiếp thu của các đơn vị, tổ chức  Tải văn bản  
7 - Công văn 6307 của Bộ Y tế Tải văn bản  
8 - Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Tải văn bản  

 

 

 

TỜ TRÌNH (Thẩm tra đợt 1)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I Dự thảo nghị quyết Ban hành Nghị quyết đặt tên đường, điều chỉnh giới hạn của một số tuyến đường đã được đặt tên và đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau (Thẩm tra)
1 - Tờ trình 235 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo 755 thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo 534 tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định Tải văn bản  
5 - Danh mục tên đường Tải văn bản  
6 - Bảng thuyết minh Tải văn bản  
7 - Tóm tắt tiểu sử Tải văn bản  
II Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (Thẩm tra)
1 - Tờ trình 226 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Các văn bản khác Tải văn bản  
III Về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra)
1 - Tờ trình 244 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm định 742 Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo 333 tiếp thu giải trình ý kiến Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo 328 Tiếp thu ý kiến các đơn vị Tải văn bản  
6 - Công văn 2732 của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tải văn bản