1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra - Tải văn bản

 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

 - Tờ trình 23 UBND tỉnh Về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

 

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

 
2

- Tờ trình 24 UBND tỉnh Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản