1. Giấy mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Đợt 1) - Tải văn bản

2. Giấy mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Đợt 2) - Tải văn bản

TỜ TRÌNH (ĐỢT 2)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2024 (Thẩm tra Đợt 2)
1 - Tờ trình 237 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
II Về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên1 và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2024 (Thẩm tra Đợt 2)
1 - Tờ trình 238 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
III Về việc quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Cà Mau năm 2024 (Thẩm tra Đợt 2)
1 - Tờ trình 239 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
IV Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra Đợt 2)
1 - Tờ trình 240 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến về DTNQ Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND tỉnh Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND tỉnh Tải văn bản  
7 - Thông tư 56/2023/TT-BTC Tải văn bản  

 

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo 480 UBND tỉnh Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X Tải văn bản Thẩm tra đợt 2
1 - Báo cáo 457 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản  
2 - Báo cáo 456 tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản  
3 - Báo cáo 458 công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản  
4 - Báo cáo 462 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản  
5 - Báo cáo 787 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản  
6 - Báo cáo 132 của Chánh án TAND tỉnh Cà Mau về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản  
7 - Báo cáo 223 kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải văn bản