1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Đợt 1) - Tải văn bản

BÁO CÁO (THẨM TRA ĐỢT 2)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

Báo cáo 479 UBND tỉnh Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2024 (THẨM TRA ĐỢT 2)

- Phụ lục 

Tải văn bản

Biểu

 

 

TỜ TRÌNH (THẨM TRA ĐỢT 2)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I Về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022 (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 241 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Biểu kèm theo

Tải văn bản

Biểu

 
3 - Báo cáo 477 Quyết toán ngân sacha năm 2022 Tải văn bản  
II Thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024 (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 242 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

Tải văn bản

Biểu

 
III Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 248 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
4 - Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
5 Quyết định Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2016-2020, định hướng đến năm 2030 Tải văn bản  
6 - Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 Tải văn bản  
7 Chương trình về phát triển hệ thống đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của BCH Đảng bộ tỉnh Tải văn bản  
8

- Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình số 27-CT/Ty ngày 20/7/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình về phát triển hệ thống đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Phụ lục 

Tải văn bản

Biểu

 
9 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
IV Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025 (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 247 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
V Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn Huyện Trần Văn Thời để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cụm Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 và hệ thống đường giao thông (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 245 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
VI  Thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024 (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 243 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Phương án phân bổ Tải văn bản  
3

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
VII Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 249 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
VIII Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 6 Điều 14 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 - 2025 (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 250 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định  Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 4/12/2021 Tải văn bản  
IX Thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (THẨM TRA ĐỢT 2)
1 - Tờ trình 252 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

Tải văn bản

Phụ lục

 
X Thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau(THẨM TRA ĐỢT 2)
1

- Tờ trình 253 UBND tỉnh

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 

 

BÁO CÁO (THẨM TRA ĐỢT 1)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

-Báo cáo 455 tài chính nhà nước năm 2022

- Biểu kèm theo

Tải văn bản

Biểu

 
2 - Báo cáo 461 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2023 Tải văn bản  
3 - Báo cáo 459 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tải văn bản  

TỜ TRÌNH (THẨM TRA ĐỢT 1)

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I

Dự thảo Nghị quyết Về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra đợt 1)

1 - Tờ trình 229 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tờ trình Sở Tài chính Tải văn bản  
4 - Báo cáo giải trình của Sở Tài chính Tải văn bản  
5 - Văn bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tải văn bản  
II

Dự thảo Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra đợt 1)

1 - Tờ trình 231 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Giải trình của Sở Tài chính Tải văn bản  
4 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
III

Dự thảo Nghị quyết về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra đợt 1)

1 - Tờ trình 230 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Giải trình của Sở Tài chính Tải văn bản  
4 - Các văn bản kèm theo Tải văn bản  
IV Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ dự án trong Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra đột 1)
1 - Tờ trình 233 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Các văn bản kèm theo Tải văn bản  
V Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 tỉnh Cà Mau (Thẩm tra đợt 1)
1 - Tờ trình 232 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tờ trình của Sở TN-MT Tải văn bản  

4

- Báo cáo 468 của UBND tỉnh về Kết quả tình hình thực hiện Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023

- Tài liệu kèm theo

Tải văn bản

tailieu