I. Tài liệu họp ngày 1/6/2023

1. Báo cáo kết quả giám sát Nông thôn mới - Tải văn bản

2. Phục lục 1 - Tải văn bản

2. Phục lục 2 - Tải văn bản

3. Phục lục 3  - Tải văn bản

----------------------

1. Kế hoạch số 08 của giám sát - Tải văn bản

2. Thông báo Đoàn giám sát - Tải văn bản 

CÁC VĂN BẢN NGUỒN

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Nghị quyết số 25 thành lập đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau - Tải văn bản  
2 Quyết định số 03 phân công nhiệm vụ Trưởng đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
3 - Nghị quyết 07-NQ/TU nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 Tải văn bản  
4 - Quyết định 1920 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
5 - Quyết định 2221 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 -2025 Tải văn bản  
6 - Quyết định 2222 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 -2025 Tải văn bản  
7 - Quyết định phân khai kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023 Tải văn bản  
8 - Quyết định phân khai kế hoạch vốn Xổ số kiến thiết năm 2023 hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng nông thôn mới Tải văn bản  
9 - Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Tải văn bản  
10

- NQ 07/2022/NQ-HDND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Tải văn bản  
11 - NQ 09/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
12 - NQ 11/NQ-HĐND Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 Tải văn bản  
13 - Quyết định 1419 Ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020 Tải văn bản  
14 - Quyết định 705 Ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020 Tải văn bản  
15
Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Tải văn bản  
16 - Quyết định 3098 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 Tải văn bản  
17  - Quyết định 263 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tải văn bản  
18 Quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025 Tải văn bản  

BÁO CÁO 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Công an tỉnh Tải văn bản  
3 - Báo cáo Sở Thông tin - Truyền thông Tải văn bản  
4 - Báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường Tải văn bản  
5

- Báo cáo Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn

- Phụ lục

Tải văn bản

PL

 
6 - Báo cáo Liên minh Hợp tác xã Tải văn bản  
7 - Báo cáo sở VH-TT-DL Tải văn bản  
8 - Báo cáo Sở Kế hoạch - Đầu tư Tải văn bản  
9 - Báo cáo Sở Xây dựng Tải văn bản  
10

- Báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ tháng 01 năm 2020 đên tháng 02 năm 2023

- Phụ lục 

Tải văn bản

PL

Văn bản mới

BÁO CÁO THÀNH PHỐ CÀ MAU

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
2 - Báo cáo xã Hoà Tân Tải văn bản  
3 - Báo cáo xã Tắc Vân Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN PHÚ TÂN

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
2 - Báo cáo xã Nguyễn Việt Khái Tải văn bản  
3 - Báo cáo UBND xã Tân Hải Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN U MINH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
2 - Báo cáo xã Khánh Thuận Tải văn bản  
3 - Báo cáo xã Khánh An Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN ĐẦM DƠI

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
2 - Báo cáo xã Tân Dân Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN CÁI NƯỚC

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
2

-Báo cáo xã Đông Hưng

- Phụ lục

Tải văn bản

PL

 
3 - Báo cáo xã Phú Hưng Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN THỚI BÌNH

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo huyện Thới Bình

- Phụ lục

Tải văn bản

PL

 
2 - Báo cáo xã Thới Bình Tải văn bản  
3 - Báo cáo xã Trí Lực Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN NGỌC HIỂN

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo huyện Ngọc Hiển

- Phụ lục

Tải văn bản

PL

 
2

- Báo cáo xã Tân Ân

Tải văn bản

Cập nhật lại báo cáo
3 - Báo cáo UBND xã Tân Ân Tây Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo UBND huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
2 - Báo cáo UBND xã Khánh Bình Tải văn bản  
3 - Báo cáo UBND xã Khánh Hải Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN NĂM CĂN

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo UBND huyện Năm Căn Tải văn bản  
2 - Báo cáo UBND xã Lâm Hải Tải văn bản  
3 - Báo cáo UBND xã Hàng Vịnh Tải văn bản