1.Quyết định thành lập đoàn giám sát - Tải văn bản

2. Thông báo Đoàn giám sát - Tải văn bản

3. Kế hoạch Đoàn giám sát - Tải văn bản

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 3695 Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
2

- Báo cáo 331 Sở Tài chính

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
3 - BÁo cáo 4006 Sở Xây dựng Tải văn bản  
4 - Báo cáo 505 sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tải văn bản  
5

- Báo cáo 363 Sở Công thương

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
6

- Báo cáo 927 của Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 

BÁO CÁO CÁC BAN QLDA

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo Ban Quản lý dự án công trình NN-PTNT

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
2

Báo cáo 206 của Ban quản lý dự án công trình xây dựng

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Báo cáo Ban Quản lý dự án ODA -NGO  Tải văn bản  
4 - Báo cáo 96 của Công ty cấp nước Tải văn bản sử dụng Vb này
5

- Báo cáo Kho bạc nhà nước

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

cập nhật BC 

 

BÁO CÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 1047 huyện Đầm Dơi

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
2

- Báo cáo 1239 huyện Phú Tân

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
3

- Báo cáo 1092 huyện Ngọc Hiển

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

cập nhật BC 
4

- Báo cáo 800 huyện Cái Nước

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

 
5

- báo cáo 927 UBND huyện Thới Bình

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

 
6

- Báo cáo huyện Trần Văn Thời

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- phụ lục 3

- Phụ lục 4

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 
7

- báo cáo Thành phố Cà Mau

- Phụ lục 1

Tải văn bản

Phụ lục 1

Cập nhật VB chính thức