1. Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Tải văn bản

2. Kế hoạch Đoàn giám sát - Tải văn bản

3. Thông báo Đoàn giám sát - Tải văn bản

 

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Trung tâm phát triển quỹ đất Tải văn bản  
2 - Báo cáo Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Tải văn bản  
3 - Báo cáo Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Tải văn bản  
4 - Báo cáo Cục thuế tỉnh  Tải văn bản  
5

- Báo cáo huyện Thới Bình

- Báo cáo bổ sung

Tải văn bản

Tải văn bản

 
6 - Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
7 - Báo cáo huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
8 - Báo cáo huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
9 -- Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
10 - Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
11 - Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
12

- Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phụ lục kèm theo báo cáo

Tải văn bản

Phụ lục

 
13

- Báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

- Phụ lục 5

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

 
14 - Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
15 - Báo cáo huyện Năm Căn Tải văn bản