Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét thông qua Tờ trình số 67, ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Về nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc xây dựng nghị quyết, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh rà soát đánh giá đúng thực trạng về tình hình, hiệu quả hoạt động của của hệ thống truyền thanh và dịch vụ bưu chính trên địa bàn xã đã qua; xác định cụ thể nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể của từng nội dung… trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất, khi đủ điều kiện.


   Thường trực thông qua dự kiến Chương trình và Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Khóa X (kỳ họp giữa năm 2023). Theo đó, Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 03 ngày, bắt đầu từ ngày 05/7/2023. 
Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét thông qua thông qua dự thảo Báo cáo giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau; dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát; Thông qua dự thảo Danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau, Khóa X dự kiến ban hành từ nay đến cuối nhiệm kỳ; Thông qua dự thảo Nghị quyết quy định các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Thông qua dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


  Đối với các nội dung này, Thường trực đã cho ý kiến đóng góp cụ thể đối với từng văn bản, đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh các nội dung theo quy trình, thủ tục quy định trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới./.
 

Khả Thanh