KỲ HỌP THỨ 12 - HĐND KHOÁ X

1. Thông báo thảo luận Tổ Kỳ họp thứ 12 - Tải văn bản

2. Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 12Tải văn bản