Ảnh: Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ĐBQH chuyên trách khóa XV phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ĐBQH tại địa phương thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Ảnh: Đại biểu sở, ban, ngành tỉnh dự Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát
của Quốc hội năm 2024 tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

    Nội dung Hội nghị tập trung: Đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; thảo luận, tham gia ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương. 

 

Quốc Thịnh