Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại Hội nghị


   Thực hiện ý kiến chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì, soạn thảo dự thảo nghị quyết quy định điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đã gửi xin ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND cấp huyện, kết quả có 03 đơn vị có ý kiến đóng góp. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp. Việc tổ chức Hội nghị nhằm làm rõ hơn các nội dung, vấn đề liên quan đến dự thảo nghị quyết, để trao đổi thống nhất trước khi thực hiện bước tiếp theo.


   Tại Hội nghị, đại biểu đề nghị cho rằng mức chi của HĐND cấp huyện bằng 50% cấp tỉnh, cấp xã bằng 50% so cấp huyện có mức chênh lệch cao, đề nghị cân nhắc nâng tỷ lệ của cấp xã, nhất là mức chi trang phục, khám chữa bệnh; chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành; một số xã có bán kính dưới 15km, chưa đảm bảo điều kiện khoán kinh phí tham gia hoạt động của HĐND, đề nghị xem xét điều chỉnh giảm khoảng cách để được hưởng mức khoán; dự thảo nghị quyết có một số nội dung giao Thường trực HĐND quy định cụ thể, đề nghị không giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND mà quy định cụ thể trong nghị quyết; đề nghị xem xét bổ sung mức phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND cấp xã; đề nghị nâng mức hỗ trợ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, cần thiết có quy định mức hỗ trợ cụ thể cho cử tri tham dự... Một số ý kiến đóng góp, đề xuất của đại biểu đã được ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính thông tin, làm rõ.


   Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thay mặt chủ trì hội nghị tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu; dự thảo nghị quyết đã được Tổ soạn thảo xây dựng trên cơ sở quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địa phương; một số nội dung giao thẩm quyền cho địa phương quy định, đảm bảo thực hiện phù hợp tại đơn vị khi ban hành; các ý kiến đóng góp, đề xuất của đại biểu tại hội nghị đã được lãnh đạo Ban Pháp chế, Sở Tài chính và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách thông tin, làm rõ, các vấn đề vượt thẩm quyền, còn có nội dung khác nhau, đề xuất nội dung mới so với dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến./.
 

Khả Thanh