Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


   Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như thủy lợi, lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn… nên có điều kiện chủ động chỉ đạo lồng ghép nguồn lực từ thực hiện các đề án, dự án, chương trình phát triển sản xuất của ngành gắn với triển khai các mục tiêu, nội dung, tiêu chí xây dựng NTM. Với vai trò, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao là cơ quan Chủ trì quản lý thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh cơ bản đồng bộ. 


   Qua thực hiện Chương trình, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi tích cực: hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư hoàn thiện, phục vụ quá trình phát triển; nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả được thực hiện và nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; văn hóa - xã hội - y tế được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được tăng cường… qua đó, giúp tỉnh đến thời điểm hiện tại có 54/82 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ  65,8%; 03/54 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 5,5%; thành phố Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”. 


   Tuy nhiên, chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện đạt chuẩn NTM chưa đạt theo yêu cầu. Mức độ đạt được ở một số tiêu chí của các xã đạt chuẩn còn ở mức thấp, thiếu tính bền vững, dễ rớt hạng nếu không tiếp tục chỉ đạo, phấn đấu; một số tiêu chí mặc dù đã đạt chuẩn theo quy định nhưng hiệu quả của nó đối với sản xuất và đời sống của người dân chưa thực chất (như: tiêu chí thủy lợi, tổ chức sản xuất…). Nguyên nhân chủ yếu do xuất phát điểm khi bắt đầu thực hiện Chương trình của tỉnh thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hiệu suất đầu tư chưa cao; ngược lại tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngày càng nặng nề, trong khi sản xuất chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ… nên hiệu quả thấp, rủi ro cao. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương từng lúc từng nơi chưa được chặt chẽ; việc xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch sản xuất ngư, nông nghiệp và thủy lợi tiến độ còn chậm, ảnh hưởng đến đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, điều kiện quan trọng nhằm thúc đẩy kết quả xây dựng NTM, xây dựng và phát triển nông thôn. Nguồn lực đầu tư (của nhà nước, doanh nghiệp và người dân) chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư theo kế hoạch xây dựng NTM đã đề ra.


   Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát thay mặt đoàn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Sở trong việc tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị Sở chủ động hơn nữa trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để áp dụng tại địa phương; tham mưu, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí không phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM; chủ động phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn kịp thời các địa phương trong thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó thực hiện nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đến năm 2025 đã đề ra.
 

Khả Thanh