BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH CÀ MAU

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Bà Vũ Hồng Như Yến Trưởng Ban
2 Ông Nguyễn Minh Đương Phó Trưởng Ban
CÁC UỶ VIÊN
1 Ông Phan Hoàng Vũ TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
2 Bà Huỳnh Út Mười TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau
3 Ông Đoàn Việt Khoa Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện U Minh
4 Ông Mã Minh Tâm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
5 Ông Lê Văn Ngời Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
6 Bà Trần Thị Quyết Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau
7 Bà Hồ Lệ Quyên Phó Giám đốc Viễn thông Cà Mau; Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT- Cà Mau
8 Ông Nguyễn Trọng Nhân Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau
9 Bà Nguyễn Thị Thanh Trân Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Cà Mau