Ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng ban VHXH phát biểu
 tại buổi làm việc với UBND huyện Thới Bình

   Đến tháng 3 năm 2023 trên địa bàn huyện Thới Bình có 11/11 xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 705/QĐ-UBND, chiếm tỷ lệ 100%, tuy nhiên, so với bộ tiêu chí mới theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND của UBND tỉnh thì 11/11 xã trên địa bàn huyện đều rớt chuẩn, chỉ đạt 147/209 tiêu chí/11 xã,  giảm 60 tiêu chí/11 xã so với Quyết định số 705/QĐ-UBND; nguyên nhân bộ tiêu chí mới có nhiều nội dung tiêu chí mới và Bộ tiêu chí mới được nâng cao cả về chất và lượng. Huyện Thới Bình chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND. Tổng tiêu chí đạt 40/209 tiêu chí, giảm 18 tiêu chí/11 xã so với Quyết định số 1419/QĐ-UBND; nguyên nhân bộ tiêu chí mới có nhiều nội dung tiêu chí mới và Bộ tiêu chí mới được nâng cao so với bộ tiêu chí cũ. Mục tiêu đến năm 2025, huyện có 100% xã củng cố, duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND; có 05/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND; huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 320/QĐ-TTg.
   Qua rà soát theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-  2025, Ngọc Hiển có 6 xã đạt 70/114 tiêu chí xã nông thôn mới; 7/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác quy hoạch được thực hiện kịp thời; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hưởng, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, an ninh – quốc phòng được đảm bảo; diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 52,66 triệu đồng.
   Huyện Ngọc Hiển được Chủ tịch Quốc hội quan tâm chỉ đạo sớm đạt chuẩn huyện NTM và đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Đề án xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay huyện không có xã nào đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của xã, của huyện đạt thấp (06 xã còn 44 tiêu chí xã NTM chưa đạt, xã NTM nâng cao còn 12 tiêu chí chưa đạt, huyện NTM còn 06 tiêu chí chưa đạt). Hạ tầng giao thông đầu tư chưa hoàn thiện, quy mô còn nhỏ, nhiều tuyến đường chưa đạt chuẩn theo quy định và thường xuyên bị xuống cấp, hư hỏng; tỷ lệ nhà ở chưa đạt chuẩn còn khá cao (toàn huyện còn 1.921 căn nhà tiền chế và 3.919 nhà cây gỗ địa phương). Việc mời gọi đầu tư cụm công nghiệp theo quy hoạch còn khó khăn; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều; các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa có nhiều mô hình hiệu quả để nhân rộng; chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm chủ lực với quy mô lớn, có sức cạnh tranh. Công tác giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới còn khá cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Thu nhập của người dân chưa bằng mức bình chung của tỉnh. Văn hóa – xã hội – môi trường có mặt chưa đảm bảo. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp và thường xuyên biến động; hoạt động văn hóa và cơ sở vật chất còn hạn chế. Môi trường nông thôn còn nhiều khó khăn, bất cập; tỷ lệ thu gom và xử lý rác tập trung còn thấp, hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải hiệu quả chưa cao. Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại các xã từng lúc, từng nơi còn tiềm ẩn phức tạp. Một số ít cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội chậm đổi mới, công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM có nơi chưa hiệu quả; một số phong trào thi đua trong quần chúng Nhân dân chưa được tổ chức thường xuyên. 
 


Đoàn khảo sát thực tế một số mô hình tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình


   Phát biểu kết luận tại các cuộc giám sát, Tổ trưởng các Tổ giám sát đề nghị các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trực quan nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong tham gia xây dựng NTM; cần quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thông thoáng, nhất là những tuyến lộ, trục lộ chính. Từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện bộ tiêu chí mới, tiêu chí nào dễ hoàn thành trước, tiêu chí nào khó thực hiện sau. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn trong thực hiện Chương trình; quan tâm huy động sức dân, xã hội hóa nguồn lực xã hội trong xây dựng NTM.
 

Khả Ái