Hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau     

   Tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra 06 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết Phê duyệt Phương án phân khai nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách địa phương); Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia), bổ sung danh mục, kế hoạch vốn nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2022 (bố trí năm 2023) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 (vốn xổ số kiến thiết), bố trí Kế hoạch vốn nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (bố trí năm 2023); Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025.


   Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất một số nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, như sau: Thống nhất tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với 435 đoạn, tuyến đường từ 0,09 đến 0,40 lần so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022; điều chỉnh 03 dự án và hủy bỏ 08 dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 là 16.328 triệu đồng; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 14.652 triệu đồng của 23 danh mục dự án, nội dung chi thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023;…


   Nội dung của các dự thảo nghị quyết đều mang tính cấp bách, bức xúc, cần được HĐND tỉnh sớm thông qua để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất và kịp thời thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ, phân bổ vốn triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công, dự án thu hồi đất, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 


   Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận định: Các dự thảo nghị quyết được xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền theo quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung cụ thể, quy định rõ ràng, có tính khả thi cao, đúng quy định và sát với tình hình thực tế; hồ sơ, thủ tục trình được đảm bảo. Tại Hội nghị, đại biểu đã góp ý một số nội dung, cách trình bày, từ ngữ, câu chữ nhằm hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các tờ trình và dự thảo nghị quyết theo yêu cầu của đại biểu. 


   Trong 06 dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Hội nghị nhất trí đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua 05 dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau. Riêng dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất lại nội dung điều chỉnh của các dự án, báo cáo Thường trực và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ có kết luận thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết này sau. Ngoài ra, về phương án bố trí nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022, đề nghị UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thông qua./.
                                     

HN