Đoàn khảo sát thực tế tại Công ty CP, Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh    

   Theo kế hoạch, Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với UBND huyện U Minh, Năm Căn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Cục thuế; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và một số doanh nghiệp có đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá khá cao kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. 


   Nhìn chung, quy trình, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách được các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo quy định; các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện. Công tác thu hút, mời gọi đầu tư được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Các dự án được thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành được phê duyệt. Các dự án đầu tư được khai thác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, về nhà ở, công trình thương mại, công trình giao thông, điện gió, sản xuất công nghệ cao,... đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, nguồn nhân lực, năng lượng, tài nguyên tại địa phương, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh nhà. Trong kỳ báo cáo, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 99 dự án; tại 03 khu công nghiệp (Khánh An, Hòa Trung, Sông Đốc) và Khu kinh tế Năm Căn, cấp mới 17 dự án; lũy kế có tổng số 49 dự án được cấp phép đầu tư còn hiệu lực, trong đó, có 29 dự án đã đi vào hoạt động và 20 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Có 10 dự án đã được giao đất, với diện tích 79,31 ha; 42 dự án đã cho thuê đất, với diện tích 269,04 ha. Hầu hết các tổ chức, đơn vị được giao đất để thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách chủ động thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là 135.028 triệu đồng, đã được nộp 100%. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 163.331 triệu đồng, sau khi trừ miễn giảm, các đơn vị đã nộp 19.360 triệu đồng, đạt 100%. Ngoài ra, các ngành chức năng và địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án, đề nghị nhà đầu tư báo cáo theo quy định, nhằm kịp thời cập nhật thông tin về tình hình triển khai thực hiện, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chủ động hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý. 
 

 
Đoàn giám sát làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư


   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu sau: Một số văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương chưa rõ ràng, cụ thể để triển khai thực hiện. Quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và danh mục dự án kêu gọi đầu tư hàng năm chậm phê duyệt, thiếu đồng bộ, chưa điều chỉnh kịp thời; quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa đáp ứng được trong dài hạn, thiếu quỹ đất sạch, làm ảnh hưởng hiệu quả mời gọi, thu hút đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Có sự trùng lắp khi lấy ý kiến thẩm định dự án trong quy trình thực hiện thủ tục đầu tư. Công tác xác định giá đất cụ thể còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý đất đai tại một số địa phương qua các thời kỳ còn lỏng lẻo. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và sở, ngành, địa phương, giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ. Công tác quản lý, xử lý số liệu, thông tin về đất đai thiếu tính đồng bộ, thống nhất, ảnh hưởng công tác xác định nghĩa vụ tài chính đất đai. Việc quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện dự án, thời hạn sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất còn hạn chế. Chưa xử lý kịp thời những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng....
 

   Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được, chia sẽ những khó khăn, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp giúp các địa phương, đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, như: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý về đất đai, thống nhất về cơ sở dữ liệu. Sớm hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, hoàn chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Huy động nguồn lực tạo các quỹ đất sạch, tạo nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh. Các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù nhằm thu hút, mời gọi đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư tại địa phương đảm bảo đúng theo quy định; tăng cường xã hội hóa trong thực hiện các dự án đầu tư. Tăng cường công tác phối hợp trong mời gọi, xúc tiến đầu tư, thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án. Đề nghị các nhà đầu tư dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đồng thời cho sở, ngành quản lý và địa phương để kịp thời cập nhật thông tin dự án. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác giám sát việc quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; giám sát, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án, đánh giá và có kết luận đối với từng dự án có khó khăn, chậm tiến độ để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý; giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin, công nghệ số trong thống kê, cập nhật dữ liệu và quản lý các dự án có sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách hiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, đất đai của các cơ quan chuyên môn và địa phương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phát hiện, chấn chỉnh sai phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý theo thẩm quyền./.

                                      HN