- Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra - Tải văn bản

 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 135 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo của Sở GD-ĐT tiếp thu giải trình ý kiến của Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo của Sở GD-ĐT tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Uỷ ban Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 về việc Ban hành mức chi đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
7 - Nghị quyết 22/2017/NQ-HDND ngày 8/12/2017 về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
8 - Nghị quyết 11/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
9 - Nghị quyết 14/2021/NQ-HDND ngày 4/12/2021 quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
10 - Quyết định 1373/QD-TTg ngày 30/7/2021 phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030" Tải văn bản  
11 - Thông tư 17/2022/TT-BTC ngày 8/3/2022 hướng dẫn quản lý và xử dụng kinh phí thực hiện đề án  " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030" Tải văn bản  
12  - Báo cáo 455 của Sở Tư pháp  thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản