1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I

- Tờ trình Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thẩm tra)

  - Tờ trình 127 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo nghị quyết Tải văn bản  
  - Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  Tải văn bản  
  - Công văn 1702 của Sở Tư pháp Tải văn bản  
  - Tờ trình 142 của Sở Tài chính Tải văn bản  
  - Ý kiến của Sở, ngành lần 1 Tải văn bản  
  - Ý kiến của Sở, ngành lần 2 Tải văn bản  
II

- Tờ trình Về bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau (Thẩm tra)

  - Tờ trình 129 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Tờ trình 444 của Sở Tài nguyên - Môi trường Tải văn bản  
III

- Tờ trình Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

  - Tờ trình 132 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo gnhị quyết Tải văn bản  
  - Phụ lục 1 (kèm theo DT nghị quyết) Tải văn bản  
  - Phụ lục 2 (kèm theo DT nghị quyết) Tải văn bản  

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
  - Báo cáo 322 UBND tỉnh về tình hình thực hiện phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
  - Tờ trình 108 của UBND tỉnh về phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
  - Công văn 142 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
  - Quyết định 1814 của UBND tỉnh về phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản