TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và điều chỉnh Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2021 chuyển sang năm 2022 (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 100 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm thoe DT nghị quyết Tải văn bản  
  - Dự thảo báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
2 - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 90 UBND tỉnh  Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
  - Dự thảo báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
3 Về việc thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách địa phương) (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 99 UBND tỉnh  Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
4 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 79 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
5 - Tờ trình Về việc ban hành nghị quyết bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau ( sau thẩm tra)
  - Tờ trình 90 UBND tỉnh  Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết (kèm phụ lục) Tải văn bản  
  - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
6 - Tờ trình Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 86 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Công văn 2154 của Sở Tài chính Tải văn bản  
  - Báo cáo 164 Sở Tư pháp - thẩm định NQ Tải văn bản  
  - Báo cáo 105 của Sở Tài chính giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
7 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030 (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 92 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo 235 của Sở KH-CN Tải văn bản  
  - Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Tải văn bản  
  - Báo cáo 194 thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra  Tải văn bản  
8 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 103 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
9 - Tờ trình Ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 105 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo 291 của Sở Tư pháp thẩm định Dt nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo 274 của Sở LĐ-TB-XH Tải văn bản  
  - Báo cáo 276 của Sở LĐ-TB-XH Tải văn bản  
  - Công văn 1305 của Sở Tư pháp Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
10 - Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 110 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Các văn bản khác Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản Cập nhật lại số văn bản (nội dung báo cáo không thay đổi)
11 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I đến năm 2025) trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 109 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết (kèm phụ lục) Tải văn bản  
  - Báo cáo 150 của Ban Dân tộc Tải văn bản  
  - Quyết định 39/2021/QĐ-TTg Tải văn bản  
  - Báo cáo 224 thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
  - Báo cáo 97 của Ban Dân tộc, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo 108 của Ban Dân tộc, giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo 139 của Ban Dân tộc về việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết (lần 5) Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản Cập nhật lại số văn bản (nội dung báo cáo không thay đổi)
12 - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 109 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản Cập nhật lại số văn bản (nội dung báo cáo không thay đổi)
13 Về việc thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 98 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản Cập nhật lại số văn bản (nội dung báo cáo không thay đổi)
14 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 77 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Công văn 817 của Sở Tài chính Tải văn bản  
  - Công văn 1201 của Sở Tài chính Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Ban VH-XH Tải văn bản  
15 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARSCoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 106 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết (Kèm phụ lục) Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
  - Báo cáo 320 của Sở Y tế, tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp Tải văn bản  
  - Báo cáo 338 của Sở Y tế , tiếp thu ý kiến của thành viên uỷ ban Tải văn bản  
16 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 104 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra  Tải văn bản  
  - Báo cáo 264 thẩm định Sở tư pháp Tải văn bản  
  - Báo cáo 682 của Sở NN-PT-NT tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp thành viên Uỷ ban Tải văn bản  
  - Báo cáo 631 của Sở NN-PT-NT tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Tải văn bản  
17 - Tờ trình Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức khuyến khích tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn; học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích cao trong học tập và mức chi giải thưởng cá nhân đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 78 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Các văn bản khác Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Ban VH-XH Tải văn bản  
18 - Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 87 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Các văn bản khác Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
19 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
  - Tờ trình 87 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Các văn bản khác Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
20  - Nghị quyết kết quả giám sát lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
  - Dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
21  Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2023
  - Tờ trình 07 HĐND tỉnh (kèm Dt nghị quyết) Tải văn bản  

BÁO CÁO UBND TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 210 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
2 - Báo cáo 212 UBND tỉnh về Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
3 - Báo cáo 214 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ và trả lời ý kiến, kiến nghị cử trị trước Kỳ họp thứ Sáu Tải văn bản  
4 - Báo cáo 207 Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
5 - Bao cáo 208 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
6 - Báo cáo 199 UBND tỉnh về Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 (Số liệu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/5/2022; so sánh cùng kỳ năm 2021) (sau thẩm tra) Tải văn bản  
7 - Báo cáo 200 Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm 2022 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
8 - Báo cáo 211 Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (sau thẩm tra) Tải văn bản  
9 - Báo cáo 202 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (hoàn thiện sau thẩm tra) Tải văn bản  

BÁO CÁO CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 346 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (hoàn thiện sau thẩm tra) Tải văn bản  
2 - Báo cáo 52 của Chánh án Toàn án nhân dân tỉnh về công tác xét xử 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 (hoàn thiện sau thẩm tra) Tải văn bản  
3 - Báo cáo 81 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (hoàn thiện sau thẩm tra) Tải văn bản  

 

BÁO CÁO HĐND TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 56 HDND tỉnh về Kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
2 Báo cáo 83 Kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Cà Mau năm 2021 Tải văn bản  
3 -Báo cáo 84 của HĐND tỉnh về  Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
4 - Báo cáo 72 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
5 - Báo cáo 82 Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
6  - Báo cáo 67 Kết quả hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản