TT

TÊN VĂN BẢN

TẢI VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

- Tờ trình về Quy định nội dung chi và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

1

- Tờ trình 156 UBND tỉnh

Tải văn bản

 

2

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

 

3

- Phụ lục kèm theo DT nghị quyết

Tải văn bản

 

4

- Thuyết minh mức chi

Tải văn bản

 

4

- Báo cáo 537 thẩm định của Sở Tư pháp

Tải văn bản

 

5

- Báo cáo 4076 của Sở GD-ĐT về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định

Tải văn bản

 

6

- Báo cáo 2986 của Sở GD-ĐT về Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết

Tải văn bản

 

7

- Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Tải văn bản

 

II

- Tờ trình Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1

- Tờ trình 175 của UBND tỉnh

Tải văn bản

 

2

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

 

3

- Báo cáo 294 của Sở Tài chính, báo cáo thẩm định (kèm phụ lục)

Tải văn bản

 

4

- Báo cáo 595 của Sở Tư pháp, báo cáo thẩm định

Tải văn bản

 

5

- Phương án xây dựng mức thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải văn bản

 

6

- Báo cáo 4228 của Sở GD-ĐT về đối tượng tác động

Tải văn bản

 

7

- Báo cáo 4258 của của Sở GD-ĐT, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Tải văn bản

 

8

- Báo cáo 4338 của Sở GD-ĐT Về việc làm rõ một số nội dung liên quan dự thảo

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

Tải văn bản

 

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 

9

- Báo cáo 1537 của Sở GD-ĐT về Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết

Tải văn bản

 

III

- Tờ trình Nghị quyết đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

1

- Tờ trình 176 của UBND tỉnh

Tải văn bản

 

2

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

 

3

- Báo cáo 401 của Sở VH-TT-DL về tổng hợp tiếp thu ý kiến, giải trình 

Tải văn bản

 

4

- Tài liệu kèm theo

Tải văn bản

 

5

- Tiểu sử tóm tắt 17 nhân vật được đề nghị đặt tên đường

Tải văn bản