(Tài liệu đang cập nhật)

1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra - Tải văn bản

 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Tờ trình 26 UBND tỉnh Ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Bảng tổng hợp số liệu

- Dự thảo nghị quyết

- Nghị quyết 11/2021/NQ-HDND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh Cà Mau

- Nghị quyết 165 của Chính phủ

- Báo cáo Sở Tư pháp

- Báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Giáo dục - Đào tạo

Tải văn bản

 

 

 

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 
2

- Tờ trình 27 của UBND Ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các Cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo nghị quyết

- Bảng khái toán đơn vị công lập

- Bảng khái toán đơn vị ngoài công lập

- Nghị quyết 07/2014/NQ-HDND ngày 9/7/2014 của HĐND tỉnh Cà Mau

- Báo cáo Sở Tư pháp

- Báo cáo 09 Sở LĐ-TB-XH về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

- Báo cáo 635 tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Giáo dục - Đào tạo

Tải văn bản

 

 

 

 

Tải văn bản

BangKT1

BangKT2

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 

 
3

- Tờ trình 19 UBND tỉnh Ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo nghị quyết

- Bảng khái toán

- Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

- Báo cáo 46 thẩm định Sở Tư pháp

- Báo cáo 42 của Sở LĐ-TB-XH giải trình ý kiến Sở Tư pháp

- Báo cáo 642 tiếp thu, giải trình của Sở LĐ-TB-XH

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

Bảng khái toán

Tải văn bản

BC46STP

 

BC42

BC642

Cập nhật lại bảng Khái toán