- Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra Ban Pháp chế (Đợt 2) - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 160 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
II Nghị quyết bãi bỏ  Nghị quyết số 53/2006/HĐND ngày 13/01/2006 về chấp thuận chủ trương quy hoạch, lập dự án đầu tư, chỉnh trang nhà ở và các công trình xây dựng ven sông, kênh, rạch thành phố Cà Mau và Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/06/2010 về giá bán và phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ
1 - Tờ trình 167 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tờ trình 3927 Sở Xây dựng Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 53/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 Tải văn bản