1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra - Tải văn bản

2. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Bổ sung)Tải văn bản

3. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra (Bổ sung)Tải văn bản 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

-Tờ trình 20 UBND tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo nghị quyết

- Tờ trình Sở Tài nguyên - Môi trường

- Báo cáo Sở tư pháp

- Tài liệu về dự án bệnh viện 1200

- Tài liệu về dự án xây dựng hạ tầng chung các công trình lĩnh vực y tế tại thành phố Cà Mau

- Tài liệu dự án tuyến 04 mạch đường dây 110kV trạm 220KkV Năm căn

 

 

Tải văn bản

 

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

DA 1200

 

DA Y TE

 

DA 04 

 
2

- Tờ trình 21 UBND tỉnh Về việc thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

 

Tải văn bản

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
3

- Tờ trình 22 UBND tỉnh Phê duyệt Phương án phân khai nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

 
4

- Tờ trình 30 UBND Về việc thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách địa phương)

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
5

- Tờ trình 32 UBND về Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia); bổ sung danh mục, kế hoạch vốn nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2022 (bố trí năm 2023) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 (vốn xổ số kiến thiết); bố trí Kế hoạch vốn nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (bố trí năm 2023)

- Phụ lục kèm theo tờ trình

- Dự thảo nghị quyết (kèm phụ lục)

Tải văn bản

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

Dự thảo

 
6

- Tờ trình 31 UBND Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnhCà Mau giai đoạn 2021 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

- Báo cáo 108 thẩm định Sở Tư pháp

- Báo cáo 335 của Sở KH-ĐT

- Báo cáo 50 của Sở KH-ĐT tổng hợp ý kiến

Tải văn bản

 

 

 

 

Dự thảo

BC108

BC335

BC50