- Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách (Đợt 2) - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 
1 - Tờ trình 154 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo Dt nghị quyết Tải văn bản  
4 - Kế hoạch 213 của UBND tỉnh Tải văn bản  
5 - Báo cáo 351 về tình hình thực hiện dự toán năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
II - Tờ trình Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 155 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
III - Tờ trình 163 về Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
1 - Tờ trình 163 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo 561, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Tờ trình 134 của Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Công văn 01 của Tổ soạn thảo Nghị quyết Tải văn bản  
6 - Báo cáo 603 của Sở Tư pháp Tải văn bản  
7 - Trích biên bản họp thống nhất và hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
8 - Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định Tải văn bản  
IV - Tờ trình về Nghị quyết ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
1 - Tờ trình 169 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết (có phụ lục) Tải văn bản  
3 - Báo cáo 518 của Sở Tài nguyên - Môi trường Tải văn bản  
V - Tờ trình Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 168 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
VI - Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau (Tờ trình mới)
1 - Tờ trình 171 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo Tải văn bản  
VII - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Tờ trình mới)
1 - Tờ trình 172 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 Phụ lục kèm theo Tải văn bản  

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
4 - Báo cáo 370 của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023  Tải văn bản