- Kế hoạch phiên họp giải trình - Tải văn bản

- Thư mời - Tải văn bản

- Chương trình phiên họp giải trình - Tải văn bản (Cập nhật)

BÁO CÁO 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 82 UBND tỉnh Cà Mau

- Phụ lục kèm theo

Tải văn bản

Phụ lục

 

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Công văn 5711/UBND-XD ngày 30/12/2011 về tạm tính đơn giá xử lý rác thải thành phân vi sinh

Tải văn bản

 
2 - Công văn 1963/UBND-KT ngày 03/5/2012 về hỗ trợ chi phí xử lý rác thải của Công ty TNHH XD TM và DL Công lý Tải văn bản  
3 - Công văn 1006/UBND-XD ngày 08/3/2013 về tạm tính đơn giá xử lý rác thải thành phân vi sinh Tải văn bản  
4 - Công văn 1907/UBND-XD ngày 22/4/2014 về đơn giá vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
5 - Công văn 6164/UBND0KT ngày 13/6/2016 về mức hỗ trợ chi phí xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
6 - Công văn 7379/UBND-KT ngày 27/10/2016 về đơn giá vận chuyển rác thải trên địa bàn Cà Mau Tải văn bản  
7 - Công văn 6789/UBND-KT ngày 21/10/2021 về đôn đốc xây dựng phương án giá xử lý rác thải sinh hoạt Tải văn bản  
8 - Công văn 1601/UBND-KT ngày 24/3/2022 về gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao Tải văn bản  
9 - Công văn 2356/UBND-KT ngày 26/4/2022 về xin ý kiến đối với định mức xử lý rác thài sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
10 - Báo cáo 955/BC-SXD ngày 12/4/2022 về báo cáo tình hình thực hiện lập định mức và giá dịch vụ xử lý rác thải của Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
11 - Công văn 8050/UBND-KT ngày 25/11/2022 về đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải văn bản  
12 - Công văn 997/UBND-KT ngày 20/2/2023 về xin ý kiến đối với định mức và giá dịch vụ xử lý rác thải của Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau (Lần 2) Tải văn bản  

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Quyết định 1932/QD-UBND ngày 25/12/2014 về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh cà mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải văn bản

 
2 - Công văn 4137/UBND-XD ngày 5/8/2015 về đơn giá vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
3 - Báo cáo số 173/SXD-HĐXD ngày 02/2/2016 về báo cáo kết quả kiểm tra xác định tỷ lệ chất thải chôn lắp sau xử lý tại nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau Tải văn bản  
4 - Quyết định 04/2017/QD-UBND ngày 15/3/2017 ban hành đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cà mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh) Tải văn bản  
5 - Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
6 - Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
7 - Công văn 6458/UBN-XD ngày 22/8/2018 về phương án xử lý rác trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau Tải văn bản  
8 - Quyết định 2047/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt  trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 đến 2030 Tải văn bản  
9 - Báo cáo 955/BC-SXD ngày 12/4/2022 về tình hình thực hiện định mức và giá dịch vụ xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau Tải văn bản  
10 - Công văn 2365/UBND-KT ngày 26/4/2022 về xin ý kiến đối với định mức xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau  Tải văn bản  
11 - Tờ trình 48/TTR-CL ngày 29/11/2022 về việc xin tạm ngưng tiếp nhân rác để bảo trì thiết bị nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau Tải văn bản  
12 - Báo cáo 95/BC-MTĐT ngày 12/12/2022 báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý rác của các huyện, thành phố Cà Mau Tải văn bản  
13 - Công văn 8566/UBND-NNTN ngày 14/12/2022 về rà soát, tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Công ty Cp Môi trường Đô thị Cà Mau Tải văn bản  
14 - Công văn 8267/UBND-NNTN ngày 05/12/2022 về tham mưu giải quyết kiến nghị của công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý về ngưng tiếp nhận rác để bảo trì nhà máy Tải văn bản  
15 - Công văn 8345/UBND-NNTN ngày 06/12/2022 xử lý các nội dung liên quan đến việc nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa Tải văn bản  
16 - Công văn 8714/UBND-NNTN ngày 19/12/2022 về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của các huyện trong thời gian nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa Tải văn bản  
17 - Báo cáo 573/BC-STNMT ngày 06/12/2022 báo cáo kết quả xem xét giải quyết kiến nghị của công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý về ngưng tiếp nhận rác để bảo trì máy xử lý rác thành phố Cà Mau Tải văn bản  
18 - Báo cáo 613/BC-STNMT ngày 16/12/2022 công tác chuẩn bị phương án thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt của các huyện trong thời gian nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa Tải văn bản  
19 - Công văn 4175/STNMT-BVMT ngày 28/12/2022 về hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Tải văn bản  
20 - Công văn 164/UBND-NNTN ngày 9/1/2023 về rà soát các nội dung đề xuất  của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với máy xử lý rác thành phố Cà Mau  Tải văn bản  
21 - Công văn 417/UBND-NNTN ngày 18/1/2023 về kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bao gồm chi phí xây dựng bãi chôn lắp tạm thời và chi phí phát sinh) Tải văn bản  
22 - Công văn 699/UBND-NNTN ngày 7/2/2023 về rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác  Tải văn bản  
23 - Công văn 997/UBND-KT ngày 20/2/2023 về xin ý kiến đối với các định mức và giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau (lần 2) Tải văn bản  
24 - Dự thảo gói thầu lập định mức và giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy  xử lý rác thành phố Cà Mau Tải văn bản