- Dự thảo chương trình Kỳ họp thứ Tám - Tải văn bản 

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 395 tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
2

- Báo cáo 387 tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2023

- Phụ lục

Tải văn bản

 

Phụ lục

 
3

- Báo cáo 328 kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Báo cáo 396 trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

 
4 - Báo cáo 358 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
5 - Báo cáo 380 tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
6 - Báo cáo 381 công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
7 - Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV Tải văn bản  
8 - Báo cáo 154 tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
9 - Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 Tải văn bản  
10 - Báo cáo 764 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
11 - Báo cáo 116 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Tải văn bản  
12 - Báo cáo 174 kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  Tải văn bản Cập nhật báo cáo, do đăng nhầm

 

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Tải văn bản  
2 - Báo cáo thẩm tra Ban Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Ban Ban Văn hoá - Xã hội Tải văn bản  

 

THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Tải văn bản  
2 - Báo cáo 402 Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại các Tổ về các văn bản trình Kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải văn bản Mới
3 - Tờ trình về việc đề xuất vấn đề chất vấn, người bị chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Tải văn bản  

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 
1 - Tờ trình 166 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Báo cáo 398 của UBND tỉnh quyết toán ngân sách tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
II - Tờ trình Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 180 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

Cập nhật DT NQ (10:00 ngày 8-12)

3

- Báo cáo 387 UBND tỉnh

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
III - Tờ trình Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 181 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

Cập nhật DT NQ (10:00 ngày 8-12)
3 - Phương án phân bổ Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
IV - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 
1 - Tờ trình 170 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
V - Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau
1

- Tờ trình 183 UBND tỉnh

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
VI - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 
1 - Tờ trình 172 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Phụ lục kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
VII - Tờ trình Danh mục cần thu hồi đất năm 2023 
1 - Tờ trình 169 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Báo cáo thẩm tra ban KT-NS Tải văn bản  
VIII - Tờ trình Dự thảo Quy định nội dung và mức hỗ trợ; trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
1 - Tờ trình 179 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

Phụ lục

Phụ lục

 
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
IX - Tờ trình Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
1 - Tờ trình 182 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

 
3 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
X - Tờ trình Ban hành Nghị quyết “Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau”
1 - Tờ trình 178 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

Tải văn bản

Phụ lục

 
3 - Bảng thuyết minh mức chi Tải văn bản  
4 - Báo cáo 537 thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo 4076 của Sở GD-ĐT về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Tải văn bản  
6 - Báo cáo 2986 của Sở GD-ĐT về Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
7 - Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông Tải văn bản  
8 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
XI - Tờ trình Ban hành Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh giới hạn của một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn Huyện Trần Văn Thời, Huyện Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
1

- Tờ trình 177 của UBND tỉnh

- Phụ lục kèm theo tờ trình

Tải văn bản

Phụ lục

 
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo Thẩm định lần 1 và 2 của Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo tiếp thu và giải trình của Sở VH-TT-DL về ý kiến của Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở VH-TT-DL về ý kiến sở Tư pháp và ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH Tải văn bản  
6 - Tiểu sử tóm tắt các nhân vật được đề nghị đặt tên đường Tải văn bản  
7 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
XII - Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 173 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
XIII - Tờ trình Nghị quyết bãi bỏ  02 nghị quyết do HĐND tỉnh Cà Mau ban hành
1 - Tờ trình 174 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tờ trình 3927 Sở Xây dựng Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 53/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 Tải văn bản  
7 - Các tài liệu khác Tải văn bản  
8 - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
XIV - Tờ trình Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình số 10  Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Kế hoạch  kèm theo nghị quyết Tải văn bản  
XV - Tờ trình Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023
1 - Tờ trình số 11  Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Kế hoạch  kèm theo nghị quyết Tải văn bản  

 

TÀI LIỆU ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 357 công tác của UBND tỉnh năm 2022 Tải văn bản  
2

- Báo cáo 370 tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 
3 - Báo cáo 400 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải văn bản  
4

- Báo cáo 378 Tài chính nhà nước năm 2021

- Phụ lục

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

Phụ lục

Tải văn bản

 
5 - Báo cáo 374 của UBND tỉnh quyết toán ngân sách tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
6 - Kế hoạch 213 Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
7

- Báo cáo 360 kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 
8 - Báo cáo 136 hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế Tải văn bản  
9 - Báo cáo 156 hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
10 - Báo cáo 151 hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Tải văn bản