- Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (Cập nhật) - Tải văn bản

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 210 tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
2 - Báo cáo 212 tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
3

- Báo cáo 214 kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ và tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Khóa X

- Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ và tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Khóa X

Tải văn bản

 

 

Tải văn bản

 
4 - Báo cáo 207 kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
5 - Báo cáo 208 tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
6 - Báo cáo 199 công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
8 - Báo cáo 53 kết quả giám sát về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
9 - Báo cáo 84 kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
10 - Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 Tải văn bản  
11 - Báo cáo 346 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
12 - Báo cáo 52 của Chánh án TAND tỉnh Cà Mau về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
13 - Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  

BÁO CÁO THẨM TRA

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo thẩm tra số 71 của Pháp chế Tải văn bản  
2 - Báo cáo thẩm tra số 81 của Ban Kinh tế - ngân sách Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra số 66 của Ban Văn hoá - Xã hội Tải văn bản  

THẢO LUẬN HỘI TRƯỜNG - CHẤT VẤN

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ Tải văn bản  
2 - Báo cáo 216 Tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra tại phiên họp thảo luận Tổ trước Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải văn bản  
3 - TTr 08 Đề xuất nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tải văn bản  

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1  - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch vốn nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2020 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và điều chỉnh Kế hoạch vốn nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2020 chuyển sang năm 2022; điều chỉnh Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2021 chuyển sang năm 2022
  - Tờ trình 112 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản Cập nhật mới DT
  - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
2 - Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) 
  - Tờ trình 97 UBND tỉnh  Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra (Chính thức) Tải văn bản  
3 Về việc thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách địa phương) 
  - Tờ trình 99 UBND tỉnh  Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
4 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 79 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
5 - Tờ trình Về việc ban hành nghị quyết bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 90 UBND tỉnh  Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết (kèm phụ lục) Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản  
6 - Tờ trình Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 86 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
7 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030 
  - Tờ trình 92 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra  Tải văn bản  
8 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I đến năm 2025) trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 109 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết (kèm phụ lục) Tải văn bản  
  - Quyết định 39/2021/QĐ-TTg Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
9 - Tờ trình Ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 105 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
10 - Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 
  - Tờ trình 110 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
11

- Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 

  - Tờ trình 101 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Phụ lục kèm theo Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
12 Về việc thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 98 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
13 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 103 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
14 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 77 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Ban VH-XH Tải văn bản  
15 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARSCoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
  - Tờ trình 106 UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra Tải văn bản  
16 - Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 
  - Tờ trình 104 của UBND tỉnh Tải văn bản  
  - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
  - Báo cáo thẩm tra  Tải văn bản  
17 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

- Tờ trình 82 UBND tỉnh

Tải văn bản  
 

- Dự thảo nghị quyết

Tải văn bản  
 

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản  
18  - Nghị quyết kết quả giám sát lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 

- Dự thảo Nghị quyết

Tải văn bản  
19  Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2023
  - Tờ trình 07 HĐND tỉnh (kèm DT nghị quyết) Tải văn bản  
  - Dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  

BÁO CÁO ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 200 Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm 2022 Tải văn bản  
2 - Báo cáo 211 Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
3 - Báo cáo 202 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
4 Báo cáo 83 Kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Cà Mau năm 2021 Tải văn bản  
5 - Báo cáo 72 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
6 - Báo cáo 82 Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản  
7 - Báo cáo 67 Kết quả hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải văn bản