- Chương trình Kỳ họp (Có điều chỉnh) - Tải văn bản

 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ

1 - Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022

1 - Tờ trình 35 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản Mới
4 - Dự thảo Nghị quyết (Sau điều chỉnh) Tải văn bản Mới

2 - Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau

1 - Tờ trình 39 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản Mới
4 - Dự thảo Nghị quyết (Sau điều chỉnh) Tải văn bản Mới

3 - Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

1

- Tờ trình 32 của UBND tỉnh (Kèm theo dự thảo Nghị quyết)

Tải văn bản  
2 - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản Mới
3 - Dự thảo Nghị quyết (Sau điều chỉnh) Tải văn bản Mới

4 - Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

1 - Tờ trình 33 UBND tỉnh Tải văn bản  
2

- Báo cáo thẩm tra Ban VH-XH

Tải văn bản  
3 - Dự thảo Nghị quyết (Sau điều chỉnh) Tải văn bản Mới

5 - Nghị quyết Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2022 

1

- Tờ trình 34 UBND tỉnh (Kèm theo dự thảo nghị quyết và các văn bản khác)

Tải văn bản  
2 - Dự thảo Nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế  Tải văn bản  
4 - Dự thảo Nghị quyết (Sau điều chỉnh) Tải văn bản Mới

 

BÁO CÁO THẨM TRA

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Tải văn bản  
2 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - ngân sách Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Văn hoá - Xã hội Tải văn bản  

 

BẦU CỬ - MIỄN NHIỆM

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Tờ trình HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
2

- Tờ trình 38 UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên UBND 

Tải văn bản

 
3 - Tờ trình Ban kiểm phiếu Tải văn bản