- Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề) - Tải văn bản

- Giấy mời tham dự Kỳ họp - Tải văn bản

- Chương trình ký họp thứ Chín (chuyên đề) Tải văn bản

 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình 48 Về việc thông qua Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 48 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo 108 thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
4 - Báo cáo 335 của Sở KH-ĐT Tải văn bản  
5 - Báo cáo 50 của Sở KH-ĐT tổng hợp ý kiến Tải văn bản  
6 - Báo cáo thẩm tra 36 của Ban KT-NS Tải văn bản  
II - Tờ trình 39 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương) (Sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 39  Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo DT nghị quyết Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra 38 của Ban KT-NS Tải văn bản  
III - Tờ trình 46 Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia); bố trí Kế hoạch vốn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022
1 - Tờ trình 46 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra 39 của Ban KT-NS Tải văn bản  
IV

- Tờ trình 47 Về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)

1 - Tờ trình 47 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra số 40 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
V - Tờ trình 38  của UBND tỉnh Về việc thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 38 Tải văn bản  
2 - Phụ lục 1 Tải văn bản  
3 - Phụ lục 2 Tải văn bản  
4 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
5 - Tài liệu kèm theo Tải văn bản  
6 - Báo cáo thẩm tra số 41 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
VI - Tờ trình 44 Phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
1 - Tờ trình 44 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra số 42 của Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
4 - Công văn 43 của Thường trực HĐND tỉnh Tải văn bản  
5 - Tờ trình 49 của Sở Tài chính Tải văn bản  
6 - Công văn 1630 của UBND tỉnh Tải văn bản  
VII - Tờ trình 42 về Ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các Cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 42 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra 33 của Ban VH-XH Tải văn bản  
4 - Bảng khái toán đơn vị công lập Tải văn bản  
5 - Bảng khái toán đơn vị ngoài công lập Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 07/2014/NQ-HDND ngày 9/7/2014 của HĐND tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
7 - Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
8 - Báo cáo 09 Sở LĐ-TB-XH về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
9 - Báo cáo 635 tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Giáo dục - Đào tạo Tải văn bản  
VIII - Tờ trình 40 UBND tỉnh Ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 40 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra số 34 của  Ban VH-XH Tải văn bản  
4 - Bảng khái toán Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND Tải văn bản  
6 - Báo cáo 46 thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
7 - Báo cáo 42 của Sở LĐ-TB-XH giải trình ý kiến Sở Tư pháp Tải văn bản  
8 - Báo cáo 642 tiếp thu, giải trình của Sở LĐ-TB-XH Tải văn bản  
IX - Tờ trình 41 UBND tỉnh về Ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)
1 - Tờ trình 41 Tải văn bản  
2 - Bảng tổng hợp số liệu Tải văn bản  
3 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm tra số 35 của Ban VH-XH Tải văn bản  
5 - Nghị quyết 11/2021/NQ-HDND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
6 - Nghị quyết 165 của Chính phủ Tải văn bản  
7 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
8 - Báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Tải văn bản  
9 - Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Giáo dục - Đào tạo Tải văn bản  
X - Tờ trình 24 UBND tỉnh Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 24 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản Cập nhật
3 - Báo cáo thẩm tra 31 Ban Pháp chế Tải văn bản  
XI - Tờ trình 23 UBND tỉnh Về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2023
1 - Tờ trình 23 Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản Cập nhật
3 - Báo cáo thẩm tra 30 Ban Pháp chế Tải văn bản  
4 - Công văn 2226 UBND giải trình kiến nghị của Ban Pháp chế Tải văn bản  

BÁO CÁO THẨM TRA

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Tải văn bản  
2 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản  
3 - Báo cáo thẩm tra Ban Văn hoá - Xã hội Tải văn bản Cập nhật

CHO THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Tờ trình 01 cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026 Tải văn bản  

TÀI LIỆU ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 117 UBND tỉnh báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 Tải văn bản  
2 - Tờ trình 43 Tải văn bản  
3

- Phụ lục phương án

Tải văn bản  
4 - Phụ lục 2 Tải văn bản  
5 - Công văn Thường trực HĐND tỉnh Tải văn bản