- Chương trình Kỳ họp thứ Bảy  (Chuyên đề) - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I - Tờ trình Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)
1 - Tờ trình 141 của UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
3 - Phụ lục 1 và 2 (kèm theo DT nghị quyết) Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
4 - Phụ lục 3 và 4 (kèm theo DT nghị quyết) Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
5 - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản  
II - Tờ trình Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 143 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết  Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
3 - Phụ lục (kèm theo DT nghị quyết) Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
4 - Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  Tải văn bản  
5 - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản  
III - Tờ trình Về bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau
1 - Tờ trình 140 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
3 - Phụ lục kèm theo Dt nghị quyết Tải văn bản Sau điều chỉnh (vui lòng lấy file này)
4 - Tờ trình 444 của Sở Tài nguyên - Môi trường Tải văn bản  
5 - Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS Tải văn bản  
IV

- Tờ trình Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1 - Tờ trình 142 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Dự thảo nghị quyết Tải văn bản  
3 - Phụ lục kèm theo Tải văn bản  
4 - Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Báo cáo của Sở GD-ĐT tiếp thu giải trình ý kiến của Sở Tư pháp Tải văn bản  
6 - Báo cáo của Sở GD-ĐT tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Uỷ ban Tải văn bản  
7  - Báo cáo 455 của Sở Tư pháp  thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
8 - Báo cáo thẩm tra Ban VH-XH Tải văn bản  

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 322 UBND tỉnh về tình hình thực hiện phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
2 - Tờ trình 108 của UBND tỉnh về phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
3 - Công văn 142 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  
4 - Quyết định 1814 của UBND tỉnh về phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 Tải văn bản  

BÁO CÁO THẨM TRA

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản