- Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8, HĐND tình Khoá X - Tải văn bản

- Thông báo Thảo luận Tổ Kỳ họp thứ 8 - Tải văn bản